close
Премиера
Последен шанс
Режисьор::
С участието на:
Аудио файл:
Субтитри:
Към филма Към сериала Към епизода Гледай сега в HBO GO
Условия за ползване на Интернет страниците НВО и Cinemax

Добре дошли на www.hbo.bg (оттук нататък наричана: “Интернет страницата на HBO”) и на www.cinemax.bg (оттук нататък наричана: “Интернет страницата на Cinemax”, интернет страниците на НВО и Cinemax оттук нататък наричани заедно “Страниците”) поддържани от HBO Europe s.r.o. (адрес на управление: Прага 7, Jankovcova 1037/49, пощенски код: 170 00, Чехия, Идентификационен номер: 61466786, вписано в търговския регистър, администриран от Градския съд в Прага, Раздел В, Вписване 29418, оттук нататък наричано: ”HBO”). Преди да използвате Интернет страниците, Вие (оттук нататък наричани: “Потребител(и)”) трябва внимателно да прочетете условията за ползване (оттук нататък наричани: “Условия за ползване”). Ако Потребителят не приеме Условията за ползване, използването на Страниците не се допуска.

Потребителите потвърждават, че HBO е телевизионен оператор на услугите предоставяни от HBO (HBO, HBO 2, HBO 3 и техните HD версии) и на услугите предоставяни Cinemax (Cinemax, Cinemax 2 и техните HD версии) и доставчика на аудиовизуални медийни услуги по заявка HBO On Demand и HBO GO.

Обхват на прилагане

Потребителите могат да използват Интернет страниците само за лични и частни цели. Употребата им за каквито и да е търговски цели или възпроизвеждането на каквото и да е информация от Интернет страниците за обществено потребление е строго забранено.

Промяна на Условията за ползване

HBO може периодично да променя тези Условия за ползване, изцяло или отчасти. Всички изменения или промени влизат в сила, с публикуването им на Интернет страниците. Потребителят се съгласява редовно да преглежда тези Условия за ползване, за да бъде запознат с всички промени. Използването на Интернет страниците или на която и да е част от тях след промените в тези Условия за ползване ще се счита за приемане на тези промени. Ако възразявате срещу подобни промени, молим, да прекратите използването на Интернет страниците.

Неправомерно поведение на Потребителите

Изброените действия не се допускат или разрешават от HBO и могат да се считат за незаконни съгласно вътрешното или европейското законодателство, те включват, но се ограничават до:
- Промяна, адаптиране или декриптиране на каквато и да е част от Интернет страниците;
- Неразрешено хакерство или опит за хакване на IT системата, свързана с Интернет страниците;
- Публикуване, разпространение или неразрешено използване на материалите, свързани с Интернет страниците.

Освобождаване от отговорност

До степента, позволена от приложимото право,с настоящето НВО, както и неговите собственици, свързаните с него дружества, бизнес партньори, консултанти и агенти се освобождават от отговорност за автентичността, целостта, законността, надеждността, функционалността или достъпността на съдържанието или информацията публикувана на Интернет страниците.
Чрез ползването на Интернет страниците, Потребителите се съгласяват, че използват Интернет страниците изцяло и само на своя отговорност и че HBO не носи никаква отговорност за каквито и да е имуществени щети или неимуществени вреди, които биха могли да настъпят по време на използването на Интернет страниците.

HBO не носи никаква отговорност и е освободено от всякакви задължения в максималната позволена степен, от действащото законодателство. HBO не носи никаква отговорност и не гарантира за ненарушеното или безгрешно функциониране на съдържанието и функциите на Интернет страниците, за изчистването на грешки и не гарантират пълната липса на вируси или други вредни елементи на сървъра, поддържащ Интернет страниците.

HBO не носи никаква отговорност за употребата или последствията от употребата на съдържанието и функциите на Интернет страниците, както и за техните истинност, точност, надеждност или която и да е друга характеристика. Потребителите приемат, че носят отговорност за всякакви вреди, причинени на Устройствата, използвани за достъп до Интернет страниците , както и за разходите за сервиз и поддръжка на Устройствата.

HBO не носи никаква отговорност за временното прекъсване на Услугите или нарушаването на тяхното качество, вследствие на грешка или прекъсване на интернет връзката на Потребителя, както и за каквито и да е имуществени щети или неимуществени вреди, произтичащи от това.

Информацията или мненията, които се появяват на която и да е социална мултимедийна функционалност на Интернет страниците, не се считат за информация или мнения на HBO или свързаните с него дружества. HBO не носи никаква отговорност за гореспоменатите информация и мнения и Потребителите приемат, че всеки друг Потребител може да научи за и да използва гореспоменатите информация и мнения. HBO не поема никаква отговорност за загуби, вреди (независимо дали са непосредствена последица или не, наказателни обезщетения или други), щети, дългове, задължения или каквито и да е други обстоятелства, настъпили въз основа или в резултат на информация или мнение, намиращо се на Интернет страниците.

Материали, изпратени до Интернет страниците

HBO има неизключителен, непрекъснат, постоянен, безплатен лиценз за използване на всяко съобщение, имейл, фотография, видео, предложение, концепция или идея (независимо дали са обект на авторски права или не), които са собственост и са предоставени от Потребителите на Интернет страниците под каквато и да е форма и причина (“Предоставения материал”) , и независимо от местоположението, от което са били изпратени и НВО има право да използва Предоставения материал по всяко време, без каквото и да е времево ограничение по свое усмотрение, и по каквато и да е причина. HBO не носи никаква отговорност за който и да е материал, изпратен до Интернет страниците.

Обезщетения

Потребителите ще обезщетяват HBO, както и неговите управители, агенти, служители и свързаните с него дружества за всякакви искове или разходи, свързани с каквато и да е претенция от трето лице,във връзка с нарушения, произтичащи от нарушаването на настоящите Условия за ползване от страна на Потребителя.

Закон за интелектуалната собственост

Потребителите се съгласяват, че структурата, изгледът и оформлението на Интернет страниците попадат под защитата на авторското право и други закони за интелектуалната собственост.

Всички Услуги, съдържанието, информацията и приложимият софтуер (приложения), които се намират на Интернет страниците, включително, най-вече, но не ограничени до, медийно съдържание, неподвижни изображения на това съдържание, други изображения, снимки, персонажи, имена, графики, лога, илюстрации, както и софтуерни продукти (приложения), са интелектуална собственост на HBO, на други дружества в рамките на корпоративната група или на трета страна, която е дала разрешение на HBO да използва същите. Съответно всички Услуги, съдържание и приложим софтуер (приложения), които се намират на Интернет страниците, попадат под защитата на авторското право или на други правни норми. Строго забранено е да се размножават, копират, разпространяват (включително чрез имейл, факс и всякакви други електронни устройства), публикуват, променят, препращат и използват на други уебстраници или на други компютърни мрежи всички Услуги, съдържание и приложим софтуер (приложения), достъпни на Интернет страниците.

Линкове

HBO не носи никаква отговорност за съдържанието на външни интернет сайтове, поддържани от трета страна и свързани чрез линк, поставен на Интернет страниците. Всеки може да създаде линк, който да препраща към Интернет страниците, при условие че линкът не твърди, предполага или създава впечатлението, че HBO, група или физическо лице, свързани по какъвто и да е начин с HBO, спонсорират или поддържат интернет сайта, препращащ към Интернет страниците. Потребителите нямат право да използват на свой собствен интернет сайт лого, търговска или сервизна марка и всякакви други материали, които попадат под защитата на авторското право и се намират на Интернет страниците, без изричното писмено съгласие на собственика на дадената марка или право. Потребителите нямат право да използват никоя част от съдържанието или каквито и да било други материали, намиращи се на Интернет страниците, или да ги включват в друг интернет сайт без предварително писмено съгласие от НВО.

Частична недействителност

Ако някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване се окаже недействителна или неприложима, тя няма да засегне действителността на останалите разпоредби от тези Условия за ползване, които ще останат в пълна сила.

Приложимо право

Настоящите Условия за ползване се ръководят от чешкото законодателство. Потребителят може също да има право на определени права за защита и други задължителни разпоредби съгласно приложимите местни закони. Страните по споразумението ще положат всички усилия да разрешат по взаимно съгласие всички спорове, претенции, въпроси или различия, произтичащи от или свързани с тези Условия за ползване. Всички спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или свързани с тези Условия за ползване, могат да бъдат предявявани от всяка от страните в съответния компетентен чешки съд.

Използване на бисквитки

Потребителите се съгласяват, че докато разглеждате Интернет страниците, системата изпраща анонимен идентификатор на посетителите, т.нар. "Бисквитка", на компютъра на потребителя. Допълнителна информация за използването на "бисквитки" е налице в правилата на "бисквитките". Правилата за "бисквитките" представляват неразделна част от настоящите Условия за ползване. Натиснете тук за Политика за „Бисквитки“.

Водещ език

Ако Условията за ползване са достъпни на Интернет страницата на HBO GO и на български и на английски език, то българският вариант винаги е с предимство.

Информация за връзка

HBO Europe е на разположение директно на чешкия телефонен номер +420 261 094 44 на чешки или английски език, или на следния имейл адрес: sekretariat@hbo.cz на чешки или английски език.
Съветът за радио и телевизионно излъчване, с адрес: Скретова 44/6, 120 00 Прага 2, Чешка република, www.rrtv.cz, е регулаторен орган, контролиращ предоставянето на Услугите на HBO.

Последна актуализация 25 Май 2018г.

 

Dear visitor, this website uses cookies with the purpose of providing web services and functionalities which could not be provided without the use of cookies. By visiting and using this website you are giving your consent to have cookies downloaded to your browser.


You can learn more about cookies and change your cookie settings here.  Don't show it again